?

Log in

No account? Create an account

Satin_candy

Fashion Designer

Name:
'Nouk
Birthdate:
18 January 1985
Location:
External Services:
  • satin_candy@livejournal.com
  • Anouk Wipprecht
Schools:

Gay | Fashion Designer | The Netherlands
January Eighteenth - the day of childlike fancy.

Those born on this day are never far removed from their childlike and playful selves. They may be chided from time to time for being naive, but rarely can they be criticized for being calculating, avaricious or opportunistic. Those born on this day are very much tuned in to what comes naturally. They enjoy having fun, but are not particularly fond of weighty matters. Indeed, they may suffer greatly when demands of the adult world are imposed on them. Consequently, the greatest challenge for January 18 people is to mature into an adult role but preserve their sense of playfulness.
January 18 people usually make excellent parents themselves. They have a natural understanding of what pre-adolescent children like. They may, however, have a great deal of trouble with their own parents, particularly during their adolescent and late teens. Departing from childhood is often tragically difficult for January 18 people, and their parents must be extremely sensitive to their transitional needs, particularly in not laying heavy adult pressures on them too soon, or insisting that they abruptly give up childlike habits. Such demands will only foment discord and plant seeds of rebellion.

January 18 people like to keep life light but also demand a heavy dose of excitement and adventure to keep them stimulated. When they are unable to find peak experiences in their daily lives, they may retreat to a fantasy world where everything is allowed and everything possible. Since their joys and interests are then internalized, they may unfortunately come to give up more and more on the outer world, in extreme cases withdrawing into their original childhood realm. More highly evolved January 18 people are able to first sublimate and then project their fantasies out on the world, not only summoning up peak experiences but also developing ideas, creating original products or perhaps just manifesting a highly unique outlook and approach to the art of living.
Where love is concerned, January 18 people tend to attract more practical, down-to-earth types who perhaps feel gratified by an awakening of their own childlike nature. A succesful relationship of this kind inevitably provides a deep sense of security for both January 18 people and their more grounded partner, and is thus very heavily badsed on mutual trust and sharing.
Generally speaking, January 18 people may be happy even when working in mundane jobs, as long as they have free time which is absolutely their own to enjoy as they please. However, for the reasons stated earlier, it is best for them when they can integrate their more fanciful side in a creative or stimulating work environment. Without such stimulation, those born on this day may experience difficulties concentrating, especially when performing tasks of a repetitive nature, and may even be caught flagrantly daydreaming.

Strenghts
Imaginative
Fun
Individual

Weakness
Naive
Distracted
Immature

Mars & #9
Those born on the 18th are ruled by the number 9, and by the planet ‘Mars’. The number 9 is powerful in it’s influence on other numbers, and January 18 people are similarly able to exert a strong influence on those around them. Because of the influence of Uranus (ruler of the upcoming sign of Aquarius), January 18 people must be particularly careful about getting attached to bizarre, devious of difficult individuals from whom they will later have difficulty disentangling themselves. The further influence of Saturn (Capricorn’s ruler) on Mars can make for an overly accommodating personality vulnerable to exploration.

The Moon
The 18th card of the Major Arcana is The Moon, which primarily represents the world of dreams, emotions and the unconscious. Positive attributes include sensitivity, empathy and emotional understanding. Negative qualities include emotional malleability, passivity and lack of ego.

Dreamworld
Those born on January 18 must be beware of their tendency to live in a dreamworld. Keeping regularly scheduled social obligations, taking an active part in family gatherings and generally assuming responsibilities in the world are all helpful in grounding them. “Mind expanding” drugs (hallucinogens) should be avoided and anti depressants viewed with extreme caution.
18 januari - de dag van kinderlijk plezier.

Op 18 januari geborenen hebben altijd iets kinderlijks en speels. Soms wordt hun verweten dat ze naïef zijn, maar ze worden er zelden van beschuldigd berekenend, hebzuchtig of opportunistisch te zijn. Op deze dag geborenen houden van alles wat op een natuurlijke wijze gebeurt. Ze houden van plezier, maar hebben het minder begrepen op zwaarwichtigheid. Ze kunnen er enorm onder lijden als er volwassen eisen aan hen gesteld worden. Vandaar dat het voor 18-januari-mensen een grote uitdaging is volwassen te worden zonder hun speelsheid te verliezen.

Doorgaans zijn 18-januari-mensen uitstekende ouders. Ze voelen op een natuurlijke wijze aan waar prepuberale kinderen van houden. Ze hebben echter vaak moeilijkheden met hun eigen ouders, vooral tijdens hun pubertijd en late tienerjaren. Afscheid nemen van hun kinderjaren is vaak tragisch en moeilijk voor 18-januari-mensen en hun ouders moeten dan ook veel begrip opbrengen voor hun behoeften in deze overgangsfase, vooral door niet te snel zware volwassen eisen aan hen te stellen, of erop te staan dat ze direct hun kinderlijke gewoonten opgeven. Dit soort eisen veroorzaakt alleen maar ruzies en plant het zaad rebellie.

Deze mensen houden niet van moeilijk gedoe, maar hebben wel behoefte aan een flinke dosis stimulerende opwinding en avontuur. Als het hun, in hun dagelijks leven, ontbreekt aan piekerervaringen, trekken ze zichzelf vaak terug in een fantasiewereld waarin alles toegestaan en mogelijk is. Omdat hun plezier en interessen zich zodoende vanbinnen afspelen, is het helaas mogelijk dat ze de buitenwereld meer en meer links laten liggen en zich, in extreme gevallen, terugtrekken in de oorspronkelijke sfeer van hun kindertijd. Meer ontwikkelde 18-januari-mensen zijn in staat hun fantasieën eerst te sublimeren, ze daarna naar buiten toe te projecteren en op deze manier niet alleen piekerervaringen op te roepen, maar ook ideeën te ontwikkelen, originele producten te creëren of soms een heel unieke visie en benadering aan de dag te leggen, ten opzichte van de kunst van het bestaan.

Wat de liefde betreft hebben 18-januari-mensen de neiging meer praktische, nuchtere types aan te trekken die plezier scheppen in het ontwaken van hun eigen kinderlijkheid. Een succesvolle relatie van dit type geeft zowel 18-januari-mensen als hun nuchtere partner een groot gevoel van geborgenheid, en is daarom grotendeels gebaseerd op wederzijds vertrouwen en samen delen.

Over het algemeen gesproken, kunnen 18-januari-mensen ook gelukkig zijn in een gewone baan, zolang er voor henzelf voldoende vrije tijd overblijft om naar eigen goeddunk zo plezierig mogelijk te besteden. Om de eerdergenoemde redenen is het echter beter voor hen als ze hun vrolijke kant kunnen integreren in een creatieve of stimulerende werksituatie. Zonder deze stimulans kan het moeilijk zijn zich te concentreren, vooral als ze eentonig werk moeten doen, waarbij ze niet zelden worden betrapt op veelvuldig dagdromen.

Op 18 januari geborenen moeten oppassen voor hun neiging in een droomwereld te leven. Het regelmatig nakomen van sociale verplichtingen, actief deelnemen aan familiebijeenkomsten en, algemeen gesproken, zich van verantwoordelijkheden kwijten, helpen hen nuchter te blijven. Geestverruimende middelen dienen vermeden te worden, evenals antidepressiva. Ze houden van eetgewoonten en methoden waarbij ze kunnen experimenteren met exotische gerechten en vrolijke, kleurige schotels. Niettemin dient de nadruk te liggen op aards basisvoedsel als aardappels, brood en knolgewassen. Gematigde vormen van lichaamsbeweging zijn beter dan agressieve vechtsporten. Ononderbroken slaap is essentieel en waar mogelijk is een dutje overdag aan te bevelen.

sterke kanten
fantasierijk
grappig
individueel

zwakke kanten
naïef
verstrooid
onvolwassen

Statistics